Technical Working Groups

Technical Working Groups (ပညာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ)

 •  Code of Conduct & Practice , MNBC နှင့် Guideline များစိစစ်ပြုစုရေးဦးစီးအဖွဲ့
 • ဗိသုကာနှင့် Urban ပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • Geotechnical နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • Structure Design နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • WATSAN နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • MEP နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • Electrical နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • ACMV နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • Construction Project Management နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
 • Occupational Health and Safety Environment ( OHSE ) ၊ Construction Machinery & Equipment နှင့် Industrialized Construction နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
 • ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ၊ Construction Chemicals ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် မြေပြင် စမ်းသပ်ခြင်း ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့

နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့၏တာဝန်များ

 • HPBC မှ တာဝန်ယူစစ်ဆေးသည့် လုပ်ငန်းများအတွက်  Checker များသို့ အကြံဉာဏ်များ ပေးနိုင်ရန်။
 • HPBC Guideline များအား စိစစ် Update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်။
 • MNBC အား အချိန်ကာလအလိုက် Review ပြုလုပ်ခြင်း ၊ အကြံပြုလာသည်များ စိစစ် Update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်။
 • နိုင်ငံတကာစီမံကိန်းများမှ Technical Transfer ရရှိရေး မှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း ၊ National Counterpart များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်ထွက်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခြင်း ၊ နိုင်ငံတကာမှ ကိုးကားသော စံချိန်စံညွှန်းများကို Update ပြုလုပ်နိုင်ရေး။
 • ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ပို့ချနိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လိုအပ်ပါက သုတေသနလုပ်ငန်းများ (Research) ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အထပ်မြင့်နှင့်အများပြည်သူသုံး အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များအား စိစစ်အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်း။
 • HPBC ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ ၊ ပိုင်ရှင်ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့ ၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှ တာဝန်ပေး ထားသူအသီးသီး၏ ကျင့်ဝတ်များလိုက်နာရေး ၊ အရည်အသွေးများ တိုးတက်ရေးတို့အတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • နည်းပညာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များသည် လိုအပ်ပါက မိမိတို့အဖွဲ့အောက်တွင် ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့စည်းပေး၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။